Türk şairi ve deneme yazarı.1887 yılında Bağdat’ta doğdu. Baba tarafından Bağdatlı Âlûsîzâdeler’e, anne tarafından da Kâhyazâdeler’e mensuptur. Her iki aileden de müfessir, fakih ve din adamları yetişmiştir. Babasının Arabistan vilâyetlerindeki vazifeleri.. .
Yazar ve diplomat.  1870 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Müftüoğlu Sezai Bey’dir. Dedesi Yunanlılar tarafından şehid edilen Mora Müftüsü Abdülhalim Efendidir.  Ahmed Hikmet, sık sık hastalanması sebebiyle okula muntazaman devam edememesine rağ.. .
1844 senesinde Tophane’de dünyaya geldi.  Küçük yaşta yetim kalan Ahmet Mithat, 1854 senesinde Vidin'de bulunan ağabeyi Hafız Ali Ağa'nın yanına gitti ve eğitimine burada başladı.1857 senesinde ailesi ile birlikte İstanbul'a döndü. Mısır Çarşısı'nda .. .
Hanefî fakihi. 1203 yılında Musul’da (Mevsıl) dünyaya geldi. Temel eğitimini babasından aldı. Musul nakibi Kemâleddin Haydar b. Muhammed b. Zeyd el-Hüseynî’den okudu. Musul, Dımaşk ve Bağdat’ta hadis dinleyip çeşitli dersler aldığı âlimler arasında Mahmû.. .
Mısırlı hukukçu. Yukarı Mısır’daki Sûhâc vilâyetine bağlı Şendevîl adasında 1882 yılında doğdu. Ezher’de öğrenim gördü (1895-1908). Meslek hayatına mezun olduğu bu okulda ders vermekle başladı. Ardından Vakıflar Bakanlığı’nın (Vezâretü’l-evkāf) mescidler.. .
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.2 Ocak 1852’de dedesi Hekimbaşı Abdülhak Molla’nın Bebek’teki yalısında doğdu. İlk tahsiline Bebek’teki mahalle mektebinde başladı. Evliya Hoca ile, ona şiir zevkini aş.. .
1938 yılında İstanbul Çengelköy’de dünyaya geldi. Beyoğlu Erkek Orta Terzilik Okulu’na devam ederken 1951’de bir kaza sonucu bir yıl kadar yürüyemedi. 20 yıl kadar trikotajcılık yaptı. İlk yazısı 1958 yılında Milliyet’te çıktı. 1974 yılında (Yeni) İstanbu.. .
Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr. 1865 yılında İstanbul’da doğdu. İlk tahsiline Sofular’daki mahalle mektebinde başladı; sonra sırasıyla Kırkçeşme’de Tezgâhçılar, Haydar’da Çukurçeşme, Sarıgüzel’de Hâfız Paşa mektep.. .